Pikasmart

10973 Câu dịch

Danh hiệu:

singer name
DANH SÁCH BÀI HÁT ĐÃ DỊCH
CÁC HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY

Đã viết 24 phụ đề trong video: Sakura

05/06/2018

Đã viết 40 phụ đề trong video:

17/05/2018

Đã viết 30 phụ đề trong video: 天樂

17/05/2018

Đã viết 30 phụ đề trong video: アールピージー

22/06/2018

XEM THÊM