Vinh Tran

9100 Câu dịch

Danh hiệu:

singer name
DANH SÁCH BÀI HÁT ĐÃ DỊCH
CÁC HOẠT ĐỘNG GẦN ĐÂY

Đã viết 25 phụ đề trong video: チェリー

23/04/2016

Đã viết 23 phụ đề trong video: ロビンソン

23/04/2016

Đã viết 34 phụ đề trong video: ボクノート

23/04/2016

Đã viết 25 phụ đề trong video: 海の声

26/05/2016

XEM THÊM