Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

おばあさん

[ おばあさん ]


おじいさんはおばあさんと目を合わせ あまり喋らない

Ông chẳng mấy khi nhìn vào mắt bà khi nói.

日々