Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

しかし

[ しかし ]

Nhưng


しかし これらの問題に対して実は財政を全く使わずに解決できる方法があるんです

Tuy nhiên, có nhiều cách để cải thiện chúng mà không nhờ đến các chính sách của nhà nước

Life balance