Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

死ぬ

[ しぬ ]

Chết


死ぬまで

cho đến lúc chết đi

Wherever you are

このまま腕の中で死んだら

Nếu cứ thế này trong vòng tay tôi bé sẽ ra đi mất,

Life balance