Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

[ あか ]

Màu đỏ


あの赤レンガの停車場で

Ở nhà ga Akarenga

白い恋人達