Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

[ あか ]

Màu đỏ


あの赤レンガの停車場で

Ở nhà ga Akarenga

白い恋人達

灯る赤提灯 Tomoru Aka Cho-o-Chin

極楽浄土

すれ違う赤の軌道 何も知らない子供のまま

Brave Shine