Giải thích từ vựng

LỜI DỊCH NHỮNG BÀI HÁT, VIDEO TIẾNG NHẬT HAY NHẤT. ĐƯỢC CẬP NHẬT HẰNG NGÀY.

辞書

[ じしょ ]

Từ điển


辞書にある言葉で 

bằng những từ ngữ bên trong cuốn từ điển

スパークル